YYYY
DateComponent
YYYYMM
DateComponent
YYYYMMDD
DateComponent